Положення про Інститут дистанційного навчання ТДТУ

Положення про Інститут дистанційного навчання ТДТУ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інститут дистанційного навчання Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя (далі Інститут) створений наказом № 437-01 від 14 жовтня 2008 року ректора Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя (далі Університету).

1.2. Інститут у своїй освітній і науковій діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Положенням про дистанційне навчання», затвердженим наказом №40 Міністерства освіти і науки України від 21 січня 2004р , наказом №927 Міністерства освіти і науки України від 05 вересня 2008р. «Про запровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя», іншими нормативними актами державних органів влади і органів місцевого самоврядування, Статутом Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя, локальними актами Університету та даним Положенням.

1.3. Інститут є структурним навчально-науковим підрозділом Університету, що не має статусу юридичної особи. Стосунки між Інститутом і Університетом визначаються даним Положенням і локальними актами Університету.

1.4. Повна назва Інституту українською мовою – Інститут дистанційного навчання Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя. Скорочене найменування Інституту українською мовою – ІДН ТДТУ. Повна назва Інституту англійською мовою – Institute of Distance Learning of Ternopil State Ivan Puluj Technical University. Скорочене найменування Інституту англійською мовою – IDL TSTU.

1.5. Інститут має емблему, бланк, печатку і штампи зі своєю назвою і емблемою, із зазначенням приналежності до Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя та свою веб-сторінку.

1.6. Юридична адреса Інституту: 46001, м. Тернопіль: Тернопіль, вул. Руська, 56,

Електронна адреса Інституту: e-mail:idn@tu.edu.te.ua ,

Веб-сторінка Інституту: idn.tstu.edu.ua.

2. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

2.1. Основнаметадіяльності Інституту полягає у формуванні і підтримці в Університеті навчального процесу з використанням дистанційних освітніх технологій (ДОТ), що базуються на електронних засобах, для задоволення потреби суспільства в кваліфікованих фахівцях з вищою освітою, поширення знань серед населення, підвищення його освітнього і культурного рівня.

2.2. ОсновнимизавданнямиІнституту є:

- розширення на основі технологій дистанційної освіти спектру освітніх послуг, що надаються Університетом;

- розвиток і впровадження технологій дистанційного навчання в навчальний процес всіх рівнів та форм освіти (професійної, довузівської, вищої, другої вищої та післядипломної);

- розробка навчальних курсів, програм, планів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів в галузі електронного навчання (e-learning);

- створення і розвиток банків інформаційно-інтелектуальних ресурсів навчального призначення, програмного забезпечення та інформаційних систем, мережевих віртуальних електронних бібліотек;

- сприяння розвитку інформаційного освітнього середовища Університету на основі веб-порталу підтримки ДОТ;

- організація і проведення наукових досліджень і консультаційної діяльності у сфері освіти з використанням ДОТ;

- створення і розвиток матеріально-технічної бази для навчання і наукових досліджень, що включає лабораторії, комп’ютерні класи, центри, та інше.

2.3. Для реалізації цілей і завдань Інститут здійснює наступнівиди діяльності :

- впроваджує технології дистанційного навчання у сферу довузівської|, середньої професійної, вищої, другої вищої та післядипломної освіти за напрямами (спеціальностями), ліцензованими в Університеті і його структурних підрозділах;

- вивчає потреби освітнього ринку для організації набору студентів за напрямами (спеціальностями) Університету на навчання з використанням дистанційних освітніх технологій;

- координує роботу факультетів, центрів, представництв, інших підрозділів і працівників Університету в частині підтримки системи навчання з використанням ДОТ. Функції і завдання учасників навчального процесу з використанням ДОТ регламентуються «Положенням про дистанційне навчання в ТДТУ» (затверджено ректором ТДТУ 22 листопада 2006р.);

- організовує, проводить і контролює процес видання та сертифікації методичних, довідкових, навчальних та інших матеріалів в електронному вигляді на основі «Положення про визнання інформаційних ресурсів для дистанційного навчання навчально-методичною працею» (затверджено ректором ТДТУ 21 жовтня 2008р). Майнові права на створені навчальні матеріали в рамках діяльності Інституту належать Університету;

- розробляє нові освітні та інформаційні технології, програмні і апаратні інформаційно-комп’ютерні засоби і комплекси, бази даних відповідно до потреб, завдань і проектів, з оформленням всієї необхідної технічної та іншої документації за результатами розробок;

- забезпечує співробітництво з науковими, навчальними закладами країни, Національною і галузевими академіями наук, науковими і науково-технічними товариствами та іншими організаціями;

- бере участь в регіональних, загальнодержавних і міжнародних програмах, наукових і науково-педагогічних виставках, семінарах, конференціях в галузі сучасних освітніх технологій;

- організовує і здійснює підготовки і підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу Університету з метою підтримки дистанційних освітніх технологій;

- розробляє і реалізує проекти у сфері електронного навчання;

- здійснює інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України, в рамках цілей і завдань Інституту;

- розвиває мережеву структуру та серверне обладнання Університету як платформу для інформаційних освітніх технологій та віртуального освітянського середовища.

2.4. Інститут реалізує методичне і технологічне забезпечення і здійснює ведення навчальної діяльності з використанням дистанційних освітніх технологій спільно з іншими навчальними підрозділами Університету.

2.5. Реалізація професійних освітніх програм в Інституті здійснюється на підставі державних освітніх стандартів і навчальних планів випускаючих кафедр Університету, адаптованих до навчального процесу з використанням ДОТ.

2.6. Забезпечує роботу регіонально центру системи дистанційного навчання та його взаємодію і співробітництво з координаційною радою з розвитку дистанційного навчання при Міністерстві освіти і науки та її комісіями.

2.7. Інститут від імені Університету здійснює міжнародну співпрацю з ученими і науковими та освітніми установами, з громадськими організаціями, приватними фірмами, органами влади і управління, з приватними особами відповідно до чинного в Україні законодавства, Статуту Університету і даного Положення.

3.СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ. УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ

3.1. Очолює Інститут і безпосередньо керує його діяльністю директор Інституту (далі – директор), що призначається наказом ректора Університету. До складу Інституту можуть входити відділи, центри, лабораторії, кафедри та інші структурні підрозділи.

3.2. Директор підпорядковується безпосередньо ректору Університету та проректорам Університету у межах їх повноважень.

3.3. Директор Інституту:

- здійснює оперативне керівництво роботою Інституту і несе відповідальність за результати діяльності Інституту;

- в межах своїх повноважень видає накази і розпорядження та дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників, студентів і слухачів Інституту;

- керує навчальною, методичною, науковою діяльністю Інституту відповідно до Статуту Університету, даного Положення і законодавства України;

- діє відповідно до існуючого законодавства та статуту Університету від імені Інституту і є його представником;

- розробляє проект штатного розпису Інституту, подає пропозиції щодо кадрового складу викладацького, наукового та навчально-допоміжного персоналу;

- представляє ректорові Університету кандидатури для призначення заступників директора Інституту, керівників структурних підрозділів і працівників Інституту;

- здійснює контроль за навчальним процесом в Інституті та виконанням розкладу занять;

- вирішує питання, пов’язані з укладенням договорів, визначенням зобов’язань і інших умов, що не суперечать законодавству України, Статуту Університету і даному Положенню;

- здійснює представництво у взаєминах зі всіма вітчизняними і зарубіжними суб’єктами в межах своєї компетенції;

- координує роботу по організації прийому студентів на навчання з використанням дистанційних освітніх технологій;

- контролює оплату студентами платних освітніх послуг.

3.4. Заступники директора Інституту, керівники і працівники структурних підрозділів Інституту призначаються на посаду наказами ректора Університету за поданням директора Інституту відповідно до штатного розкладу і встановленого в Університеті порядку. У відсутність директора Інституту його обов’язки покладаються на одного із заступників директора Інституту за наказом ректора на підставі представлення директора Інституту.

3.5. Структурні підрозділи Інституту, створюються, реорганізуються і ліквідуються наказом ректора Університету за поданням Вченої Ради Університету.

3.6. У складі Інституту діють наступні структурні підрозділи, створені в університеті в установленому порядку:

- Лабораторія дистанційного навчання (Лабораторія ДН);

- Відділ інформаційних технологій (Відділ ІТ);

- Деканат;

- Регіональний та Локальні центри дистанційного навчання.

3.7. НаЛабораторію ДНпокладаються наступні функції науково-методичного характеру:

- розроблення та впровадження наукових основ дистанційного навчання для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, перепідготовки та (або) розширення профілю (підвищення кваліфікації);

- розроблення та впровадження критеріїв, засобів і системи контролю якості навчання на базі використання інформаційних технологій;

- розроблення та встановлення єдиних вимог до навчальних планів, програм і нормативів дистанційного навчання, які відповідають державним стандартам освіти;

- дидактичне та методичне забезпечення дистанційних курсів;

- удосконалення методик розроблення, апробації та впровадження дистанційних курсів;

- запровадження науково-методичних основ функціонування банку атестованих дистанційних курсів;

- інформаційне забезпечення ДН, а саме, розвиток інформаційних ресурсів, які використовуються у процесі дистанційного навчання, що включають: окремі дистанційні курси, електронні бібліотеки, бази акредитованих дистанційних курсів, нормативно-правову базу, що стосується дистанційного навчання, інші бази та банки даних, у тому числі й ті, що є в мережі Інтернет.

3.8. Навідділ ІТпокладаються наступні функції системо-технічного забезпечення дистанційного навчання, що включають в себе:

- підтримка роботи апаратного забезпечення, а саме: сервери для розміщення дистанційних курсів, WEB-сайтів та відповідних сервісних служб, робочі станції для викладачів та персоналу, які забезпечують процес дистанційного навчання, а також студентів, учнів і слухачів, що навчаються дистанційно; мережне обладнання для об’єднання серверів та робочих станцій у єдину локальну систему та їхнього підключення до Інтернет (Інтранет).

- підтримка роботи телекомунікаційного обладнання, що забезпечує об’єднання мереж, які задіяні у дистанційному навчанні; необхідну якість та пропускну здатність каналів зв’язку для інтерактивної взаємодії учасників навчального процесу та їхнього доступу до інформаційних ресурсів, що є як у межах системи ДН, так і в інших інформаційних джерелах, у тому числі мережі Інтернет;

- розвиток та підтримка роботи програмного забезпечення, що включає: системне програмне забезпечення для підтримки роботи серверів і робочих станцій; прикладне програмне забезпечення для підтримки WEB-сайтів та інформаційних ресурсів; прикладне програмне забезпечення для підтримки функцій дистанційного навчання, що забезпечують загальну підтримку та адміністрування процесу дистанційного навчання; прикладне програмне забезпечення для викладачів, студентів і учнів, за допомогою якого реалізуються конкретні рішення організації та ведення навчального процесу у дистанційній формі; прикладне програмне забезпечення для створення навчальних матеріалів дистанційних курсів (редактори тексту, графіки, відео, звуку, анімаційні пакети тощо); інше програмне забезпечення, що рекомендується або розповсюджується навчальним закладом для його використання особами, що навчаються за дистанційною формою навчання.

3.9. Деканатвиконує наступні координаційно-диспетчерські функції:

- обробка заявок по запису на курс та складання графіку вивчення предметів на основі навчальних планів напрямів та спеціальностей;

- дає пропозиції по призначенню викладачів на курс та розподіл слухачів по курсах;

- контроль за виконанням графіків навчального процесу;

- інформування учасників навчального процесу про особливості проходження навчання через служби новин, оголошень та електронних розсилок.

- ведення навчальної документації згідно чинного законодавства.

3.10. До функційрегіонального центру ДНвідносяться:

- розроблення дистанційних курсів та участь у створенні банку атестованих дистанційних курсів;

- перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів з технологій дистанційного навчання на регіональному рівні;

- апробація та впровадження новітніх методик організації навчального процесу за дистанційною формою та технологій дистанційного навчання;

- здійснення освітньої діяльності за технологіями дистанційного навчання, у тому числі проведення підсумкового контролю осіб, що навчаються дистанційно в інших навчальних закладах;

- надання доступу до освітньо-інформаційних ресурсів базовим і локальним центрам та іншим навчальним закладам і організаціям регіону, а також окремим фізичним особам;

- об’єднання зусиль навчальних закладів регіону для забезпечення розвитку дистанційного навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями;

- співпраця з органами місцевого самоврядування з метою задоволення регіональних потреб у підготовці, перепідготовці та (або) розширенні профілю (підвищенні кваліфікації) кадрів;

- участь у міжнародномуспівробітництві у сфері дистанційного навчання .

3.11. До функційлокального центру ДНвідносяться:

- апробація та впровадження в навчальний процес новітніх методик та технологій дистанційного навчання;

- розроблення дистанційних курсів;

- дистанційне навчання за атестованими дистанційними курсами;

- участь у міжнародному співробітництві у сфері дистанційного навчання.

3.12. З метою розвитку дистанційних освітніх технологій і забезпечення постійного підвищення якості освіти в Інституті, координації науково-методичної роботи, контролю за її станом на кафедрах створюється науково-методична комісія Інституту, яка є дорадчим органом при директорові Інституту.

3.13. Головою науково-методичної комісії Інституту є директор Інституту, котрий затверджує її склад з числа відповідальних за розвиток дистанційних технологій навчання представників від кафедр. Заступник голови науково-методичної комісії обирається комісією з числа її членів і виконує обов’язки голови комісії на час його відсутності

3.14. Працівники, які пройшли необхідну підготовку в Інституті і залучались до проведення прийому абітурієнтів на дистанційну форму навчання, наказом ректора Університету отримують статус менеджерів Інституту по набору. Всі менеджери Інституту по набору проходять в Інституті внутрішню атестацію і переатестацію.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ІНСТИТУТІ

4.1. Навчання в Інституті здійснюється за допомогою повного або часткового застосування дистанційних освітніх технологій, що передбачають опосередковане спілкування студента з викладачем.

4.2. Інститут є адміністративним і навчальним підрозділом Університету, що здійснює підготовку студентів за програмами вищої освіти, підвищення кваліфікації і перепідготовку керівних та інженерно-технічних працівників. Порядок організації навчального процесу в Інституті, права і обов’язки учасників навчального процесу регламентуються законодавством України в галузі освіти, Статутом Університету, а також іншими нормативними документами, наказами і розпорядженнями Університету та Інституту по організації навчального процесу з використанням дистанційних освітніх технологій в рамках чинного законодавства України.

4.3. Учасниками навчального процесу з використанням дистанційних освітніх технологій, що забезпечується Інститутом, є: слухачі, учні, студенти, аспіранти, докторанти, викладачі; а також, підрозділи Університету: інститути і факультети, кафедри, центри, філії і представництва та їх працівники.

4.4. Прийом абітурієнтів в Інститут на навчання з використанням дистанційних освітніх технологій проводиться приймальною комісією Університету у м. Тернополі та інших населених пунктах за допомогою виїзних приймальних комісій. Порядок прийому визначається Правилами прийому, Статутом та іншими нормативними документами Університету.

4.5. Студенти, що навчаються в Університеті на основі дистанційних освітніх технологій, мають усі права та обов’язки, як і ті студенти, що навчаються на інших формах навчання.

4.6. Реалізація професійних освітніх програм в Інституті здійснюється за програмами і навчальними планами, розробленими фахівцями відповідних кафедр Університету з урахуванням застосування дистанційних освітніх технологій відповідно до вимог, встановлених законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України та Університету.

4.7. В рамках навчального процесу Інститут використовує поєднання основних видів освітніх технологій (змішана форма), зокрема:

- аудиторних занять, що проводяться викладачами для студентів дистанційної форми навчання;

- дистанційно у асинхронному режимі з використанням дистанційних навчальних курсів на базі сервера дистанційного навчання, моделювальних програм, віртуальних лабораторій та кейс-технологій, що передбачають надання студентові індивідуального комплекту навчально-методичних матеріалів (на паперових або електронних носіях з використанням мультимедійних засобів) з дисциплін , що вивчаються, методичні вказівки на наступний семестр, інші необхідні матеріали і т.п.;

- дистанційно у синхронному режимі з використанням телекомунікаційних мереж і систем зв’язку, перш за все мережі Інтернет, а також, при необхідності, телевізійних мереж і супутникових каналів передачі даних, систем двостороннього відео-конференцзв’язку в режимі реального часу.

4.8. Студентам, що пройшли повний курс навчання в Університеті з використанням дистанційних освітніх технологій і успішно пройшли державну атестацію, вручається документ про освіту державного зразка.

4.9. Порядок надання освітніх послуг, відрахування та поновлення обумовлюється Договором про навчання, що укладається між студентом та Університетом. У разі невиконання фінансових зобов’язань за договором про навчання, студент не допускається до проходження проміжної або підсумкової атестації. У разі розірвання договору за ініціативою студента, Університет проводить повернення йому невикористаної частини сплачених коштів за навчання студента відповідно до умов договору на навчання.

5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ

5.1. Інститут планує свою діяльність і визначає напрями та перспективи свого розвитку, виходячи з потреб підготовки за освітніми програмами з використанням дистанційних освітніх технологій.

5.2. Фінансування діяльності Інституту, що забезпечує досягнення цілей і реалізацію пріоритетних напрямів, передбачених даним Положенням, здійснюється в межах щорічно затверджуваного ректором Університету за поданням директора Інституту кошторису доходів і витрат, за рахунок наступних джерел:

- коштів бюджетів різного рівня;

- коштів, отриманих від надання платних послуг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року N 38 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами”;

- засобів, отриманих від виконання різних видів договорів, надання послуг з доступу до мережі Інтернет і інших джерел даних;

- засобів від безоплатних або добродійних внесків і пожертвувань організацій, підприємств, установ і фізичних осіб;

- інших джерел, що не суперечать чинному законодавству України.

5.3. Студенти і слухачі навчаються в Інституті за держзамовленням, а також на платній основі з повною оплатою вартості навчання відповідно до укладених договорів. Вартість навчання з використанням дистанційних технологій і порядок оплати затверджується ректором Університету згідно нормативних актів МОН та Університету.

5.4. Розміри і порядок фінансування відокремлених структурних підрозділів Університету (філій, центрів і представництв), що здійснюють організаційну підтримку навчання студентів Університету з використанням дистанційних освітніх технологій, визначаються наказами ректора Університету. За поданням директора Інституту до 10% від затвердженої суми фінансування структурних підрозділів може резервуватися для спрямування на розвиток мережі філій, локальних центрів і представництв, що забезпечують підтримку навчання з використанням ДОТ, яке реалізується Інститутом.

5.5. Розмір стимулюючих виплат менеджеру Інституту по набору може встановлюватися залежно від результатів проведеного набору до 3% від обсягу грошових поступлень за договорами на навчання з використанням ДОТ, укладення яких було забезпечено менеджером.

6. ЗАВЕРШАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Бухгалтерський, статистичний, кадровий облік діяльності Інституту забезпечують відповідні служби Університету.

6.2. Зміни і доповнення до даного Положення затверджуються ректором Університету на основі ухвали Вченої ради Університету.

6.3. Інститут може бути реорганізований в інший підрозділ Університету і/або ліквідований наказом ректора на підставі рішення Вченої ради Університету.

6.4.При ліквідації Інституту дане Положення втрачає силу.