Положення про Центр електронного навчання ТНТУ ім. І. Пулюя

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Центр електронного навчання (далі – Центр) є структурним підрозділом Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (далі – університету, ТНТУ), що забезпечує організацію освітнього процесу в Університеті з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Повна/скорочена назва Центру українською мовою – Центр електронного навчання /ЦЕН.
Повна/скорочена назва Центру англійською мовою – E-learning Center / ELC.
Центр не є юридичною особою.
Центр може мати логотип.

1.2. Положення встановлює порядок створення та реорганізації Центру, визначає мету його діяльності, права, відповідальність, завдання та функції, порядок організації роботи, структуру, порядок взаємодії з іншими підрозділами університету тощо.

1.3. Метою діяльності Центру є підтримання та розвиток системи електронного навчання (ЕН) університету, запровадження технологій електронного навчання при організації освітнього процесу фахівців усіх рівнів вищої освіти за всіма формами навчання, розвиток в університеті концепції електронних освітніх ресурсів, забезпечення функціонування програмно-
інформаційного середовища відкритого доступу до електронних навчально-методичних матеріалів, призначених для забезпечення освітнього процесу в університеті.

1.4. Центр у своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету та цим Положенням.

1.5. Центр створюється, реорганізовується або ліквідовується за наказом ректора рішенням вченої ради.

2. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

2.1. Основними завданнями та функціями Центру є:

 • впровадження технологій електронного навчання в освітній процес університету;
 • створення нормативного забезпечення електронного навчання в ТНТУ;
 • контроль за дотриманням нормативних вимог при реалізації електронного навчання;
 • аналіз і вивчення досвіду організації електронного навчання у вітчизняних та зарубіжних навчальних закладах з метою використання його у практиці університету;
 • апробація та порівняння нових методів взаємодії між особами, що навчаються, і викладачами, пошук та дослідження шляхів підвищення ефективності електронного навчання, а також нових програмно-технічних рішень щодо створення навчального контенту тощо;
 • створення програмно-інформаційного середовища для відкритого доступу до навчально-методичних матеріалів ТНТУ;
 • розроблення методик застосування нових видів електронних навчальних матеріалів;
 • разом з Центром перепідготовки та післядипломної освіти підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, у тому числі з інших навчальних закладів, навчання методам роботи з автоматизованою системою електронного навчання та технологіям використання програмно-технічних засобів в мультимедійних аудиторіях та комп’ютерних класах;
 • проведення семінарів щодо нових методів створення та використання електронного навчального контенту;
 • контроль за дотриманням вимог щодо електронних навчальних матеріалів;
 • технічна й організаційна підтримка користувачів автоматизованої системи електронного навчання;
 • оцінювання якості навчального контенту й роботи викладачів у системі електронного навчання;
 • програмно-технічне забезпечення електронного навчання, а саме:
 • – адміністрування навчальних ресурсів та баз даних користувачів, що входять до системи електронного навчання ТНТУ;
  – розроблення та програмна реалізація засобів керування навчальним контентом електронних курсів;
  – технічне забезпечення аудіо-відео-конференц-режиму проведення синхронних занять у режимі онлайн;
  – організаційне та технічне забезпечення он-лайн тестування студентів на локальних центрах дистанційного навчання ТНТУ.

  3.УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  3.1. Очолює Центр і безпосередньо керує його діяльністю директор Центру (далі – директор), що призначається за наказом ректора університету.

  3.2. Директор підпорядковується безпосередньо ректору та проректорам університету в межах їх повноважень.

  3.3. Директор Центру в межах посадових обов’язків:

 • здійснює оперативне керівництво роботою Центру і несе відповідальність за результати його діяльності;
 • в межах своїх повноважень видає розпорядження та вказівки, обов’язкові для всіх працівників Центру;
 • розробляє проект штатного розпису та подає пропозиції щодо кадрового забезпечення Центру;
 • подає пропозиції щодо укладання договорів з юридичними та фізичними особами, які стосуються діяльності Центру;
 • представляє Центр у взаєминах з іншими суб’єктами в межах своєї компетенції.
 • 3.4. Чисельність працівників Центру, їх посадові оклади встановлюються відповідно до штатного розпису, затвердженого ректором.

  3.5. Функціонування Центру забезпечується штатними працівниками та, за потреби, особами на умовах сумісництва чи укладання цивільно-правових договорів і угод.

  4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

  4.1. До складу Центру можуть входити відділи, лабораторії та інші структурні підрозділи, котрі створюються, реорганізовуються й ліквідовуються за наказом ректора університету за рішенням Вченої ради університету.

  4.2. У складі Центру діють:

 • лабораторія електронного навчання (лабораторія ЕН);
 • відділ Інтернет-технологій (відділ ІТ);
 • регіональний та локальні центри дистанційного навчання (ДН).
 • 4.3. На лабораторію ЕН покладаються такі функції науково-методичного характеру:

 • розроблення та впровадження наукових основ електронного навчання для організації освітнього процесу;
 • розроблення та впровадження критеріїв, засобів і системи контролю якості навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розроблення рекомендацій для встановлення єдиних вимог до навчальних планів, робочих навчальних програм та інших нормативів щодо електронного навчання;
 • дидактичне та методичне забезпечення електронних навчальних курсів;
 • удосконалення методик створення, апробації та впровадження електронних навчальних курсів (ЕНК);
 • запровадження науково-методичних основ сертифікації електронних навчальних курсів та функціонування банку атестованих електронних курсів.
 • 4.4. На відділ ІТ покладаються такі функції системно-технічного забезпечення електронного навчання:

 • підтримання роботи апаратного забезпечення, а саме: серверів для розміщення електронних курсів, WEB-сайтів та відповідних сервісних служб; мережевого обладнання для об’єднання серверів та робочих станцій у єдину локальну систему, їхнього підключення до Інтернету (Інтранету);
 • забезпечення якості, безпеки та пропускної спроможності каналів зв'язку для інтерактивної взаємодії учасників освітнього процесу, їхнього доступу до інформаційних ресурсів системи ЕН та інших інформаційних джерел, у тому числі мережі Інтернет;
 • розвиток та підтримання роботи програмного забезпечення, що містить:
 • - системне програмне забезпечення серверів і робочих станцій;
  - прикладне програмне забезпечення для підтримання WEB-сайтів та інших інформаційних ресурсів;
  - прикладне програмне забезпечення для підтримання функцій електронного навчання, що забезпечують організацію та адміністрування електронного навчання;
  - прикладне програмне забезпечення учасників освітнього процесу для реалізації конкретних технічних рішень організації освітнього процесу за заочно-дистанційною формою;
  - прикладне програмне забезпечення для створення навчальних матеріалів електронних курсів (редактори тексту, графіки, відео, звуку, анімаційні пакети тощо);
  - інше програмне забезпечення, що рекомендується або розповсюджується університетом, для використання особами, що навчаються за заочно-дистанційною формою навчання.

  4.5. До функцій регіонального центру ДН належать:

 • підготовка проектів наказів про закріплення студентів заочної форми за локальними центрами;
 • підготовка графіків роботи локальних центрів у період сесій;
 • співробітництво з коледжами-партнерами та підвищення кваліфікації кадрів з технологій дистанційного навчання;
 • координація роботи керівників локальних центрів з питань профорієнтації та проведення екзаменаційних сесій в режимі онлайн;
 • надання доступу до електронних освітньо-інформаційних ресурсів регіональному і локальним центрам, іншим навчальним закладам і організаціям регіону, а також окремим фізичним особам.
 • 4.6. До функцій локальних центрів ДН належать:

 • проведення організаційних (настановчих) зібрань студентів, закріплених за локальним центром;
 • аудиторне й технічне забезпечення проведення занять та екзаменаційних сесій згідно з розкладом;
 • організація участі студентів в екзаменаційних сесіях із підтвердженням ідентифікації особи;
 • профорієнтаційна робота серед студентів базового навчального закладу (коледжу) та випускників інших навчальних закладів регіону.
 • 5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

  5.1. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів, у тому числі:

 • коштів від виконання грантових та госпдоговірних проектів;
 • благодійної допомоги від організацій, підприємств, громадян;
 • інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
 • 5.2. Облік коштів з фінансування діяльності Центру здійснюється в установленому порядку на відповідних рахунках спеціального фонду університету та на відповідному субрахунку Центру, який може бути створений за необхідності.

  5.3. Бухгалтерський облік та фінансові операції забезпечуються відповідними підрозділами ТНТУ.

  6. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЦЕНТРУ

  6.1. Основні напрями міжнародного співробітництва Центру:

 • участь у науково-технічних проектах і програмах, спрямованих на розроблення та впровадження в освітню діяльність електронних технологій навчання;
 • налагодження й підтримання зв’язків із навчальними закладами іноземних держав, міжнародними установами, фондами.
 • 7. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

  7.1. Припинення діяльності Центру може здійснюватися в разі його ліквідації або реорганізації за рішенням вченої ради університету і відповідним наказом ректора.

  7.2. Реорганізація Центру здійснюється шляхом його злиття, приєднання, поділу і перетворення згідно із чинним законодавством.

  8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  8.1. Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора.

  8.2. Зміни й доповнення до даного Положення вносяться за наказом ректора рішенням вченої ради університету.